image
เช่า
฿20,000
฿16,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 3
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 22.20 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿24,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 16
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 4
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 7
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿15,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 18
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿17,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 48
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿140,000
area พื้นที่ : 230.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿20,000
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 32
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿34,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 17
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿55,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 20
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
฿23,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿29,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 25
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿30,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 14
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿52,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿21,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 12
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿28,500
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 12
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿26,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 35
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿25,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 15
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿36,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 32.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 34.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 28.95 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿19,000
฿16,500
area พื้นที่ : 28.85 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image play-video
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 62.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿47,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12